Ενάντια στο AIDS / Against AIDS

"1η Δεκεμβρίου και κάθε ημέρα… ημέρα κατά του AIDS", επιμέλεια Elemental, Αίθουσα μετρό Συντάγματος, Αθήνα, 2005
/ "December 1st and every single day… a day against AIDS", curating Elemental, Metro Syntagma exhibition area, Athens, 2005