Το Κοινό – Οι Γονείς μου/ The Audience - My Parents"Το Κοινό – Οι Γονείς μου", Προβολή video, Διάρκεια 0’:35’’, 2010

Για ένα κομμάτι του εαυτού μου, όλο το κοινό είναι οι γονείς μου. Αναμένω την αποδοχή και την επιβεβαίωση πως κάθε τι που κάνω εγκρίνεται.

"The Audience – My Parents", Video Projection, Duration 0’:35’’, 2010

A part of me regards the entire audience as my parents. I look forward to their acceptance and the reassurance that they approve everything I do.