Δέσιμο / Lacing"Δέσιμο", Προβολή video, Διάρκεια 1’:27’’, 2010

Το δέσιμο του κορσέ ως ένα σύμβολο καταπίεσης του γυναικείου σώματος. Συρρικνώνει τον θώρακα, τον χώρο των αναπνοών.

Το video, αποτελεί μέρος της παρακάτω εγκατάστασης:

"Lacing", Video Projection, Duration 1’:27’’, 2010

A laced corset is a symbol for the oppression of the female body: it reduces the thorax, the space for breathing.

The video is part of an installation and projected simultaneously:

26_installation0web.jpg
       
26_installation1.jpg